hamed.hasanzade
 •   1394/11/20
  رنگ رخساره خبر می¬دهد از سر درون! این مخصوص آدم¬ها نیست! باور بکنید یا نه، این مصرع درباره ماشین ها هم صدق می¬کند! اما رنگ دود! یعنی اگر ماشینتان دود کند و دودش به یکی از رنگ¬های زیر باشد، می توانید علت و نوع خرابی خودرو را حدس بزنید! حالا نوشتار زیر را بخوانید؛
  1
  دود سیاه

  دود مشکیرنگ عشق نیست! وقتی دود سیاه باشد، یعنی سوخت و هوا در موتور خوب مخلوط نمی­شوند.یا نسبت سوخت بیشتر است؛ یا هوا کمتر وارد محفظه احتراق می­شود. درهرصورت موتورخوب کار نمی­کند!

  دود سیاه
  2
  دود آبی

  اگرماشینتان دود آبی می­داد فکر نکنید ماشین استقلالی شده! نه! بیچاره دارد روغن می­سوزاند!یعنی به یک دلیلی روغن به محفظه احتراق نشت کرده و همراه با سوخت می­سوزد.

  دود آبی
  3
  دود سفید

  دود سفیداحتمالا همان بخار آبی است که داخل سوخت مخلوط شده و به این صورت خارج می­شود. اگراین حالت را اول صبح و بخصوص در فصل سرما مشاهده کردید! خیلی نگران نشوید. چون پساز مدتی بخارهایی که حاصل از شبنم است تمام می­شوند. اما اگر دود سفید ادامه داشت،یعنی ماشینتان یک جایی نشتی آب دارد! حالا نگران شوید!

  دود سفید
 • هشدار ها
  منابع
  نظرات
 • کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!