Farsiche
 •   1394/12/02
  برای رسیدن به موفقیت، فرد ابتدا باید خود و توانایی های خود را درک کند. داشتن خود باوری به فرد این توانایی را می دهد که در زمینه های مختلف به موفقیت دست یابد.
  راه های بدست آوردن خود باوری
  1. مهارت های ارتباطی خود را گسترش دهید
  2. در اجتماع بودن را تمرین کنید
  3. از طرد شدن نهراسید
  4. نگرش مثبت داشته باشید
  5. توقعات خود را كاهش دهید
  6. کارها را تمام کنید
  7. از تحلیل رفتار دیگران پرهیز کنید
  8. به خود تلقین مثبت کنید
  9. خطر شکست را بپذیرید
  10. خود را برای کارهای خوب تشویق کنید
  11. مشکلات را زیاد بزرگ نکنید
  12. بر ترس خود غلبه کنید
  راه های بدست آوردن خود باوری
 • هشدار ها
  منابع
  نظرات
 • مطالب مرتبط
  کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!