hamed.hasanzade
  •   1394/12/11
    روغن صنعتی روغنی فرآوی شده از نفت خام می باشد که در صنایع مختلف برای چرب کردن سطوح و تمیز کاری استفاده می شود.
  • هشدار ها
    نظرات
  • مطالب مرتبط
    کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!