hamed.hasanzade
 •   1394/11/28
  ایروبیک ورزشی هوازی است که معمولابرای آرامش اعصاب انجام می شود. این ورزش درمدت کوتاه ولی باشدت نسبتازیاد و قابل تحملی انجام می شود. و دربدن باعث تقویت ترشح هورمون می شود.
 • هشدار ها
  منابع
 • برچسب
  نظرات
 • مطالب مرتبط
  کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!