hamed.hasanzade
 •   1394/11/27
  این ترکیب بی بو و بی‎طعم است و به صورت پودر یا بلور است. بیشترین استفاده‎ی جوش شیرین درتولید بیکینگ پودر است.(شیرینی پزی) همچنین در صنایع غذایی و نوشابه های گازدارنیز استفاده می‎شود. نان هایی که با استفاده از جوش شیرین تولید میشوند سریع تر بیات میشوند. این ماده فضای اسیدی معده را تغییر میدهد و باعث ناراحتی گوارشی میشود!
  2
  برخی از کاربردها:

  • بیشترین استفادهی جوش شیرین درتولید بیکینگ پودر است.(شیرینیپزی)
  • خمیرجوش شیرین را میتوان به طور موثر در پاک کردن سطوحاستفاده کرد.
  • جوش شیرین را درخمیردندان ها هم میتوان استفاده کردکهبه تدریج لکهی دندان ها را میبرد.
  • همچنین جوش شیرین برای متخلخل کردن خمیر نانبه کار میرود.
  • برای کم کردن اسید معده ودرمان سوزش معدهنیز استفاده میشود.
  • در صنایع غذایی و نوشابه های گازدارنیز استفادهمیشود.
  • درکپسول آتش نشانی و درصنعت نساجی هم از اینماده استفاده میشود.
  برخی از کاربردها:
  3
  3- ترکیب شیمیایی:
  جوش شیرین یکی ازترکیبات سدیم درترکیب با کربنیکاسید است که تنها یک هیدروژن اسیدی داردکه با سدیم جایگزین شده است.

  نان هایی که با استفاده از جوش شیرین تولید میشوندسریع تر بیات می شوند.

  این ماده فضای اسیدی معده را تغییر می دهد و با عثنارحتی گوارشی میشود!

  عوارض استفاده
 • هشدار ها
 • برچسب
  نظرات
 • مطالب مرتبط
  کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!