admin.farsiche
 •   1394/11/27
  عجب گرفتاری شدیم ها! این گوش هم الآن وقت گیرآورده برای گرفتن؟! اشکال ندارد! همین الآن کارهایی را که توی این نوشتار آمده انجام میدهم تا گوش گرفتگی ام را درمان کنم!
  1
  نشستن

  سر را تکان دهید  و در راستای قائم نگه دارید.با این کار تهویه هوای شیپور استاش با سهولت بیشتری انجام می­گیرد.

  نشستن
  2
  سشوار

  می­توانید سشوار را با درجهحرارت کم در فاصله 50 سانتی­متری از نقطه درد مقابل گوش گرفته، به آن حرارتدهید.

  سشوار
  3
  تکان دادن گوش
  4
  استفاده از روغن گرم

  یک شیشه روغن بچه یا روغن معدنی را در ظرف آبی که بادمای بدن هم دماست قرار دهید. بگذارید شیشه روغن در آب بماند تا دمای روغن نیز بهدمای بدن برسد. چکاندن یک یا دو قطره روغن گرم به داخل گوشی که درد می­کند موجبتسکین آن می­شود.            

  هشدار: در صورتی که احتمال می­دهید پرده صماخ سوراخیا پاره شده است، جدا از انجام این کار خودداری کنید.

  استفاده از روغن گرم
  5
  جویدن آدامس بزرگ

  انجام حالت بلع (دهانرا باز و بسته کردن مثل اینکه چیزی می خورید و عمل بلعیدن را انجام می­دهید) یاجویدن آدامس، هوا از داخل سینوس ها خالی شده و در آن مجاری گردش هوا را باز می­کند.این راه در موقع سرما خوردگی و حساسیت که باعث گرفتگی گوش شده است بسیار مفید است.

  جویدن آدامس بزرگ
  6
  خمیازه کشیدن

  چندبار خمیازه بکشید به طوری که کاملا دهان شما باز شود، این کار تقریبا مشابه عملبلعیدن است ولی با این تفاوت که دهان بیشتر باز شده، در این حالت هوا از داخل سینوسها آزاد شده و از گوش خارج می­شود.

  خمیازه کشیدن
  7
  نگه داشتن بینی
  سوراخ­های بینی را محکم بگیرید، دهان را باز کردهو آن را پر از هوا کنید و به کمک عضلات گونه ها و حلق هوا را به طرف بالا هدایتکنید و سعی کنید هوا را با فشار از بینی در حالی که آن را محکم گرفته­اید به بیرونبرانید. با شنیدن صدای تق می­توانید اطمینان یافت که بین فشار هوای درون و بیرونگوش تعادل بر قرار شده است
  نگه داشتن بینی
  8
  قرار دادن حوله

  در صورتی که راه­های بالا موثر نبود، ممکن است گوش گرفتگی شما در اثر وارد شدنآب در آن باشد، حوله ای را روی بخار آب گرم بگیرید و روی گوش قرار دهید. البته می­توانبا دست نیز داخل گوش را تمیز کرد ولی خوب این کار خیلی خوشایند نیست!!

  قرار دادن حوله
 • هشدار ها
 • برچسب
  نظرات
 • کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!