1163  
0  
0  
hamed.hasanzade
hamed.hasanzade
این شاید دیالوگی باشد که تو فیلم¬ها وقتی ترمز ماشین بریده می¬شنوید! و با کلی دلهره و اضطراب منتظر یک فاجعه هستید! البته این صحنه همه¬اش فیلم است! یعنی اصلا ترمزی نبریده! یا شاید اصلا کسی رانندگی نمی¬کرده! همه اش را کارگردان گرامی و تیم تدوین و جلوه¬های ویژه می¬سازند! یعنی کلا زرشک! اما اگر خدای ناکرده این ماجرا در واقعیت برای کسی بیفتد دیگر کارگردان و بدلکار و این¬ها نیستند که ادامه اش را بسازند! پس این نوشتار را بخوانید تا بدانید در این هنگام چه کار باید بکنید.

چگونه خودروی ترمز بریده را متوقف کنیم؟

این شاید دیالوگی باشد که تو فیلم¬ها وقتی ترمز ماشین بریده می¬شنوید! و با کلی دلهره و اضطراب منتظر یک فاجعه هستید! البته این صحنه همه¬اش فیلم است! یعنی اصلا ترمزی نبریده! یا شاید اصلا کسی رانندگی نمی¬کرده! همه اش را کارگردان گرامی و تیم تدوین و جلوه¬های ویژه می¬سازند! یعنی کلا زرشک! اما اگر خدای ناکرده این ماجرا در واقعیت برای کسی بیفتد دیگر کارگردان و بدلکار و این¬ها نیستند که ادامه اش را بسازند! پس این نوشتار را بخوانید تا بدانید در این هنگام چه کار باید بکنید.
1163  
0  
0  
hamed.hasanzade
hamed.hasanzade
رنگ رخساره خبر می¬دهد از سر درون! این مخصوص آدم¬ها نیست! باور بکنید یا نه، این مصرع درباره ماشین ها هم صدق می¬کند! اما رنگ دود! یعنی اگر ماشینتان دود کند و دودش به یکی از رنگ¬های زیر باشد، می توانید علت و نوع خرابی خودرو را حدس بزنید! حالا نوشتار زیر را بخوانید؛

چگونه از روی دود اگزوز، خودرو را عیب یابی کنیم؟

رنگ رخساره خبر می¬دهد از سر درون! این مخصوص آدم¬ها نیست! باور بکنید یا نه، این مصرع درباره ماشین ها هم صدق می¬کند! اما رنگ دود! یعنی اگر ماشینتان دود کند و دودش به یکی از رنگ¬های زیر باشد، می توانید علت و نوع خرابی خودرو را حدس بزنید! حالا نوشتار زیر را بخوانید؛
1190  
0  
0  
admin.farsiche
admin.farsiche
تاحالا فکر کرده اید که کارهای خیلی خیلی خیلی عادی زندگی هم نکاتی دارد که اگر رعایت کنید بازدهی تان چند برابر می شود؟ شاید هم فکر کرده اید و اصلا خودتان استادید در این کارها! مثلا بنزین زدن که مثل آب خوردن است؛ البته برای ماشین ها! نکات این نوشتار را بخوانید و انجام دهید تا ببینید راست گفتیم!

چگونه بنزین بزنیم؟

تاحالا فکر کرده اید که کارهای خیلی خیلی خیلی عادی زندگی هم نکاتی دارد که اگر رعایت کنید بازدهی تان چند برابر می شود؟ شاید هم فکر کرده اید و اصلا خودتان استادید در این کارها! مثلا بنزین زدن که مثل آب خوردن است؛ البته برای ماشین ها! نکات این نوشتار را بخوانید و انجام دهید تا ببینید راست گفتیم!
کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!