1091  
2  
0  
Farsiche
Farsiche
خیلی از افراد سعی می کنند همیشه شیک و مرتب و تمیز به نظر برسند؛ مخصوصا زمانی که یک جلسه یا قرار مهمی داشته باشند؛ مثل جلسه خواستگاری یا مصاحبه کاری. اما شاید آنقدر به ظاهر خود برسند که یادشان برود بوی نامطبوع دهان را رفع کنند و همین نکته کوچک و ساده باعث خراب شدن ملاقات یا جلسه شان شود. البته رعایت بوی دهان امری نیست که مختص جلسات و قرارهای رسمی باشد؛ در روایات توصیه شده است قبل از ورود به مسجد و یا شب جمعه، خوردن پیاز مکروه است؛ به دلیل آنکه باعث آزردگی خاطر نمازگزاران می گردد.

چگونه بوی بد دهان را از بین ببریم؟(مبارزه)

خیلی از افراد سعی می کنند همیشه شیک و مرتب و تمیز به نظر برسند؛ مخصوصا زمانی که یک جلسه یا قرار مهمی داشته باشند؛ مثل جلسه خواستگاری یا مصاحبه کاری. اما شاید آنقدر به ظاهر خود برسند که یادشان برود بوی نامطبوع دهان را رفع کنند و همین نکته کوچک و ساده باعث خراب شدن ملاقات یا جلسه شان شود. البته رعایت بوی دهان امری نیست که مختص جلسات و قرارهای رسمی باشد؛ در روایات توصیه شده است قبل از ورود به مسجد و یا شب جمعه، خوردن پیاز مکروه است؛ به دلیل آنکه باعث آزردگی خاطر نمازگزاران می گردد.
1122  
0  
0  
Farsiche
Farsiche
خیلی از افراد سعی می کنند همیشه شیک و مرتب و تمیز به نظر برسند؛ مخصوصا زمانی که یک جلسه یا قرار مهمی داشته باشند؛ مثل جلسه خواستگاری یا مصاحبه کاری. اما شاید آنقدر به ظاهر خود برسند که یادشان برود بوی نامطبوع دهان را رفع کنند و همین نکته کوچک و ساده باعث خراب شدن ملاقات یا جلسه شان شود. البته رعایت بوی دهان امری نیست که مختص جلسات و قرارهای رسمی باشد؛ در روایات توصیه شده است قبل از ورود به مسجد و یا شب جمعه، خوردن پیاز مکروه است؛ به دلیل آنکه باعث آزردگی خاطر نمازگزاران می گردد.

چگونه بوی بد دهان را از بین ببریم؟(پیشگیری)

خیلی از افراد سعی می کنند همیشه شیک و مرتب و تمیز به نظر برسند؛ مخصوصا زمانی که یک جلسه یا قرار مهمی داشته باشند؛ مثل جلسه خواستگاری یا مصاحبه کاری. اما شاید آنقدر به ظاهر خود برسند که یادشان برود بوی نامطبوع دهان را رفع کنند و همین نکته کوچک و ساده باعث خراب شدن ملاقات یا جلسه شان شود. البته رعایت بوی دهان امری نیست که مختص جلسات و قرارهای رسمی باشد؛ در روایات توصیه شده است قبل از ورود به مسجد و یا شب جمعه، خوردن پیاز مکروه است؛ به دلیل آنکه باعث آزردگی خاطر نمازگزاران می گردد.
1105  
0  
0  
admin.farsiche
admin.farsiche
معده هم مانند پوست و سایر اعضای خارجی انسان می تواند زخمی شده و خونریزی کند. زخم معده به جراحات دردناکی گفته می شود که در جداره داخلی معده و یا قسمت آغازین روده کوچک که اثنی عشر نامیده می شود وجود دارد. برای شناسایی سریع و اقدام به درمان، باید علایم ان را نیز بشناسید. نوشتار زیر علایم خونریزی معده را معرفی میکند. البته امکان دارد این بیماری دارای علائم آشکار نباشد و باید با آزمایش به ابتلا یا عدم ابتلا پی برد.

چگونه زخم معده را بشناسیم؟

معده هم مانند پوست و سایر اعضای خارجی انسان می تواند زخمی شده و خونریزی کند. زخم معده به جراحات دردناکی گفته می شود که در جداره داخلی معده و یا قسمت آغازین روده کوچک که اثنی عشر نامیده می شود وجود دارد. برای شناسایی سریع و اقدام به درمان، باید علایم ان را نیز بشناسید. نوشتار زیر علایم خونریزی معده را معرفی میکند. البته امکان دارد این بیماری دارای علائم آشکار نباشد و باید با آزمایش به ابتلا یا عدم ابتلا پی برد.
کپی کردن و انتشار مطالب فارسی‎چه، به شرط درج اسم فارسی‎چه در محل انتشار، هیچ اشکالی نداره!